บทเรียนออนไลน์
 -  ความหมายและการเกิดหิน
 -  การเกิดหิน
 -  ความหมายและการเกิดแร่
 - การกำเนิดของแร่
 - ประเภทของหิน
 -  ประเภทของแร่
 -  ประโยชน์ของหิน
แบบทดสอบก่อนเรียน    เรื่อง   หินและแร่

1. หินเกิดจากอะไร

ก. การรวมตัวของแร่ชนิดเดียวกัน
ข. การรวมตัวของแร่หลายชนิด
ค. การรวมตัวของแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิด
ง. ถูกทุกข้อ

2. หินมีกี่ชนิด

ก. 2 ชนิด
ข. 3 ชนิด
ค. 4 ชนิด
ง. 5 ชนิด

3. แร่แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. 2  ประเภท
ข. 3  ประเภท
ค. 4  ประเภท
ง. 5  ประเภท

4. หินหนืดที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟระเบิด เรียกว่าอะไร

ก.แมกมา
ข. หินอัคนี
ค. ลาวา
ง. หินแกรนิต

5. หินชนิดใดที่สามารถลอยน้ำได้

ก. หินพัมมิซ
ข. หินบะซอลล์
ค. หินแกรนิต
ง. หินชั้นหรือหินตะกอน

6. ข้อใดจัดเป็นประเภทของแร่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ก. แร่โลหะ
ข .แร่อโลหะ
ค. แร่กึ่งโลหะ
ง. ถูกทั้งข้อ  ก. และ ข.์

7. แร่ชนิดไหนที่พบมากที่สุดในภาคใต้และทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดี

ก. ถ่านหิน
ข. แร่ทองคำ
ค. แร่ดีบุก
ง. แร่ยิปซัม

8. “ แก้ว ” ผลิตมาจากอะไร

ก. ทราย
ข. กรวด
ค. แกรไฟต์
ง. ถูกทุกข้อ

9. ข้อใดอธิบายความหมายของการทำเหมืองแร่ได้ถูกต้องที่สุด

ก. การสกัดเอาแร่ที่มีค่าหรือวัสดุทางธรณีวิทยาอื่นๆ
ข. การขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ์
ค. การสกัดเอาวัสดุอื่นใดที่ไม่สามารถผลิตได้จากพืช
ง. ถูกทุกข้อ

10. มนุษย์เราสามารถช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรหินและแร่ได้อย่างไร

ก. ใช้แร่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด์
ข. ใช้แร่ชนิดอื่นทดแทน
ค. นำแร่ที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก
ง. ถูกทุกข้อ์

คะแนนที่คุณทำได้= คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
เฉลยคำตอบ :

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
Tel. 043-274154-5 Fax. 043-274046