บทเรียนออนไลน์
 -  ความหมายและการเกิดหิน
 -  การเกิดหิน
 -  ความหมายและการเกิดแร่
 - การกำเนิดของแร่
 - ประเภทของหิน
 -  ประเภทของแร่
 -  ประโยชน์ของหิน
แบบทดสอบหลังเรียน    เรื่อง  หินและแร่

1.ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. หินเกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์
ข. หินเกิดจากการรวมตัวกันของแร่ชนิดเดียวกัน  หรือหลายชนิด
ค. หินเกิดจากการรวมตัวกันของกรวดและทราย
ง. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้เกิดวัฏจักรของหิน

ก. การหลอมละลาย  การผุพัง
ข. การผุพัง  การแปรสภาพ
ค. การหลอมเหลว  การกัดเซาะและการผุพัง
ง. การหลอมเหลว  การผุพังและการกัดเซาะ  การแปรสภาพ

3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ  “ แร่”

ก .ธาตุหรือสารประกอบอินทรีย์
ข. ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์
ค.มีสถานะเป็นของแข็ง  มีโครงสร้างเป็นผลึก
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

4. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหินอัคนี

ก. หินแกรนิต
ข. หินดินดาน
ค. หินบะซอลล์
ง. หินพัมมิซ

5. “ หินอ่อน ”   เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินชนิดใด

ก. หินปูน
ข. หินดินดาน
ค. หินแกรนิต
ง. หินทราย

6. ภาคใดที่มีการทำเหมืองแร่มากที่สุดในประเทศไทย

ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคใต้
ค. ภาคตะวันออก
ง. ภาคตะวันตก

7. หินชนิดใดที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ก . หินแกรนิต
ข. หินอ่อนและหินปูน
ค. ถ่านหิน
ง. หินอัคนี

8. แร่ชนิดใดที่นำมาหลอมเป็นอะลูมิเนียม

ก. แร่บอกไซต์
ข. แร่ดีบุก
ค. แร่ตะกั่ว
ง. แร่สังกะสี

9. การทำเหมืองแร่ส่งผลกระทบถึงด้านใด

ก. ทางอากาศและเสียง
ข. ทางน้ำ
ค. ทางทัศนียภาพ
ง. ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์หินและแร่

ก.การใช้หินและแร่ธาตุอย่างประหยัด
ข. การใช้แร่ชนิดอื่นทดแทน
ค. การนำแร่ที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก
ง. ไม่มีข้อใดถูก

คะแนนที่คุณทำได้= คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
เฉลยคำตอบ :

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
Tel. 043-274154-5 Fax. 043-274046