บทเรียนออนไลน์
 -  นาฬิกาแดด
 -  ชนิดของนาฬิกาแดด
 -  หลักการสร้างนาฬิกาแดด
 - กราฟสมการเวลา
แบบทดสอบก่อนเรียน    เรื่อง    นาฬิกาแดด

1.นาฬิกาแดดบอกเวลาได้กี่ชั่วโมง

ก. 24  
ข. 12
ค. 16
ง. 11

2. ในตอนเช้าเงาของนาฬิกาแดดทอดไปทางด้านใด

ก. ทิศตะวันตก
ข. ทิศตะวันออก
ค. ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ง. ไม่มีข้อถูก

3.วันใดในรอบปี่ที่นาฬิกาแดดบอกเวลาได้ตรงที่สุด

ก. 21  มี.ค.  และ  23  ก.ย.
ข. 23  มี.ค.และ 21 ก.ย.
ค. 23  มี.ค.  และ  22  ก.ย.
ง. 21  มี.ค.  และ  21  ก.ย.
4.นาฬิกาแดดมีกี่แบบ

ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4

5. นาฬิกาแดดที่ใช้ในประเทศไทยเป็นแบบไหน

ก. แบบศูนย์สูตร 
ข. แบบแนวตั้ง
ค. แบบแนวนอน
ง. ได้ทุกแบบ

คะแนนที่คุณทำได้= คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
เฉลยคำตอบ :

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
Tel. 043-274154-5 Fax. 043-274046