บทเรียนออนไลน์
 -  ความหมายของพลังงานทดแทน
 -  พลังงานแสงอาทิตย์
 -  การใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
 -  พลังงานลม
 -  พลังงานนิวเคียร์
 -  พลังงานความร้อนใต้พิภพ
 -  พลังงานชีวมวล
 -  พลังงานถ่านหิน
 -  กระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงาน

 -  กระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์
    เ
ป็นพลังงานไฟฟ้า

 -  หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์
 -  กระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์
    เป็นพลังงานความร้อน
 -   ส่วนประกอบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงาน
    แสงอาทิตย์
 -  แผงรับแสงอาทิตย์
 -  หลักการทำงานเครื่องทำน้ำร้อนพลังงาน
    แสงอาทิตย์
 -  กระบวนการเปลี่ยนรูปพลังลมเป็นพลังงาน
   ไฟฟ้า
 -  การนำพลังงานทดแทนไปใช้ประโยชน์
แบบทดสอบก่อนเรียน    เรื่อง   พลังงานทดแทน

1. พลังงานทดแทน หมายถึงอะไร

ก. น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากหิน
ข. พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง
ค. พลังงานที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
ง. พลังงานที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

2. ข้อใดคือพลังงานสิ้นเปลือง

ก. ถ่านหิน, ก๊าซธรรมชาติ, นิวเคลียร์
ข. น้ำ, ก๊าซธรรมชาติ, นิวเคลียร์
ค. แสงอาทิตย์, ลม, ชีวมวล
ง. ไฮโดรเจน, ก๊าซธรรมชาติ, หินน้ำมัน

3. ข้อใด คือ พลังงานหมุนเวียน

ก. ไฮโดรเจน, ก๊าซธรรมชาติ, หินน้ำมัน
ข. น้ำ, ก๊าซธรรมชาติ, นิวเคลียร์
ค. แสงอาทิตย์, ลม, ชีวมวล
ง. ถ่านหิน, ก๊าซธรรมชาติ, นิวเคลียร์

4. ข้อใดเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุด และมีปริมาณมากที่สุด

ก. นิวเคลียร์
ข. น้ำ
ค. แสงอาทิตย์
ง. ไฮโดรเจน

5. ข้อใดเป็นพลังงานทดแทนที่ใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด แต่ให้พลังงานความร้อนออกมามากที่สุด

ก. ชีวมวล
ข. นิวเคลียร์
ค. แสงอาทิตย์
ง. ไฮโดรเจน

6. การเปลี่ยนรูปพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้า ต้องอาศัยอุปกรณ์ใดในการเปลี่ยนรูปพลังงาน

ก. เทอร์โมมิเตอร์
ข. มอเตอร์
ค. อินเวอร์เตอร์
ง. ไดนาโม

7. การเชื่อมต่อระบบโซล่าเซล แผงโซล่าเซล
ทำหน้าที่อะไร

ก. เปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน ไฟฟ้า
ข. เก็บประจุไฟฟ้า
ค. ชาทร์แบตเตอร์ร
ง. ดูดรังสีดวงอาทิตย์

8. การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ให้กระแสไฟฟ้าอะไรออกมา

ก. กระแสตรง AC
ข. กระแสสลับ AC
ค. กระแสตรง DC
ง. กระแสสลับ DC

9. การเชื่อมต่อระบบโซล่าเซล ตัวเก็บประจุไฟฟ้า คืออุปกรณ์ใด

ก. อินเวอร์เตอร์
ข. สายไฟ
ค. ดวงอาทิตย์
ง. แบตเตอร์รี่

10. ข้อใดเป็นวิธีประหยัดพลังงานได้ดีที่สุด

ก. นายขวัญชัยเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศา เซลเซียส
ข. นายแก้วใช้เครื่องซักผ้า ซักผ้าครั้งละมากๆ
ค. นายอ๊อฟขี่จักรยานไปทำงานแทนรถยนต์
ง. นายอุ้ยขับรถยนต์มาทำงานกับเพื่อน 2 คน

คะแนนที่คุณทำได้= คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
เฉลยคำตอบ :

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
Tel. 043-274154-5 Fax. 043-274046