บทเรียนออนไลน์
 -  การปลูกพืชไร้ดิน 
 -  ความสำคัญ
 - ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)
 -  วิธีการปลูก พืชไร้ดิน
     แบบ
Hydroponics
 -  การปลูกในวัสดุปลูก
    (
Substrate culture)
 -  ข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน
 -  ข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน
แบบทดสอบก่อนเรียน    เรื่อง    พืชไร้ดิน

1. ข้อใดเป็นความหมายของการปลูกพืชไร้ดิน

ก. การปลูกพืชแบบเกษตรทฤษฎีใหม่
ข. การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์
ค. การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
ง. การปลูกพืชหมุนเวียน

2. นักวิทยาศาสตร์ในประเทศใดที่คิดค้นการปลูกพืชไร้ดินเป็นประเทศแรก

ก. อังกฤษ 
ข. ไทย 
ค. แคลิฟอร์เนีย 
ง. เนเธอร์แลนด์

3. การปลูกพืชไร้ดินโดยวิธีการ Hydroponics คือ

ก. การปลูกพืชในดิน 
ข. การปลูกพืชในอากาศ 
ค. การปลูกพืชในน้ำที่มีธาตุอาหาร 
ง. การปลูกพืชโดยใช้วัสดุอื่นแทนดิน 
4. ข้อใดไม่ใช่การปลูกพืชไร้ดิน (soulless culture)คือ

ก. การปลูกพืชในน้ำที่มีธาตุอาหาร
ข. การปลูกพืชในอากาศ
ค. การปลูกข้าวโพดในนา
ง. การปลูกพืชโดยใช้วัสดุอื่นแทนดิน

5. พืชใดต่อไปนี้ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชไร้ดินแบบ Hydroponics

ก. มะเขือเทศ 
ข. มะพร้าว
ค. ผักคะน้า
ง. แตงโม

6. พืชใดต่อไปนี้เหมาะสมในการปลูกพืชไร้ดินแบบ Hydroponics มากที่สุด

ก. สะระแหน่
ข. ผักสลัดแก้ว
ค. กะเพรา
ง. แครอท

7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช้วัสดุที่ใช้ทดแทนดินในการปลูกพืชไร้ดิน

ก. กาบมะพร้าว
ข. ฟองน้ำ
ค. แท่งแม่แหล็ก
ง. สำลี

8. ใดต่อไปนี้เป็นข้อดีในการปลูกพืชไร้ดิน

ก. ให้ผลผลิตที่สะอาด ถูกอนามัย ปลอดภัยจากสารพิษ
ข. ใช้แรงงานในการดูแลน้อย
ค. เหมาะสำหรับปลูกในสถานที่ที่มีพื้นผิวดินสำหรับปลูกพืชน้อย
ง. ถูกทุกข้อ

9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน

ก. ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปลูก
ข. ประหยัดค่าใช้จ่ายในครั้งแรก
ค. ให้ผลผลิตที่เร็วกว่าการปลูกพืชในดิน
ง. ไม่มีข้อใดถูก

10. เพราะเหตุใดพวกเราจึงต้องเรียนรู้เรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน

ก. เพื่อนำไปปลูกผักกินเองที่บ้าน
ข. เพื่อให้รู้ถึงเทคโนโลยีทางเลือกในการทำการเกษตร
ค. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสอบเรียนต่อ
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ค

 

คะแนนที่คุณทำได้= คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
เฉลยคำตอบ :

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
Tel. 043-274154-5 Fax. 043-274046