บทเรียนออนไลน์
 -  การปลูกพืชไร้ดิน 
 -  ความสำคัญ
 - ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)
 -  วิธีการปลูก พืชไร้ดิน
     แบบ
Hydroponics
 -  การปลูกในวัสดุปลูก
    (
Substrate culture)
 -  ข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน
 -  ข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน
แบบทดสอบหลังเรียน    เรื่อง    พืชไร้ดิน

1. ข้อใดเป็นความหมายของการปลูกพืชไร้ดิน

ก. การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
ข. การปลูกพืชแบบเกษตรทฤษฎีใหม่
ค. การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์
ง. การปลูกพืชหมุนเวียน

2. นักวิทยาศาสตร์ในประเทศใดที่คิดค้นการปลูกพืชไร้ดินเป็นประเทศแรก

ก. แคลิฟอร์เนีย 
ข. เนเธอร์แลนด์
ค. อังกฤษ 
ง. ไทย 

3. การปลูกพืชไร้ดินโดยวิธีการ Hydroponics คือ

ก. การปลูกพืชในอากาศ 
ข. การปลูกพืชในน้ำที่มีธาตุอาหาร
ค. การปลูกพืชในดิน 
ง. การปลูกพืชโดยใช้วัสดุอื่นแทนดิน 

4. ข้อใดไม่ใช่การปลูกพืชไร้ดิน (soulless culture)คือ

ก. การปลูกถั่วลิสงเพื่อปรับปรุงดิน
ข. การปลูกพืชในอากาศ
ค.การปลูกพืชโดยใช้วัสดุอื่นแทนดิน
ง. การปลูกพืชในน้ำที่มีธาตุอาหาร

5. พืชใดต่อไปนี้ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชไร้ดินแบบ Hydroponics

ก. แตงโม
ข. ผักคะน้า
ค. มะนาว
ง. มะเขือเทศ 

6. พืชใดต่อไปนี้เหมาะสมในการปลูกพืชไร้ดินแบบ Hydroponics มากที่สุด

ก. กะเพรา
ข. แครอท
ค. สะระแหน่
ง. ผักคะน้า

7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช้วัสดุที่ใช้ทดแทนดินในการปลูกพืชไร้ดิน

ก. กาบมะพร้าว
ข. ฟองน้ำ
ค. กระดาษ
ง. ไม่มีข้อใดถูก

8. ใดต่อไปนี้เป็นข้อดีในการปลูกพืชไร้ดิน

ก. ให้ผลผลิตที่สะอาด ถูกอนามัย ปลอดภัยจากสารพิษ
ข. ใช้แรงงานในการดูแลน้อย
ค. เหมาะสำหรับปลูกในสถานที่ที่มีพื้นผิวดินสำหรับปลูกพืชน้อย
ง. ถูกทุกข้อ

9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน

ก. ประหยัดค่าใช้จ่ายในครั้งแรก
ข. ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปลูก
ค. ให้ผลผลิตที่เร็วกว่าการปลูกพืชในดิน
ง. ไม่มีข้อใดถูก

10. เพราะเหตุใดพวกเราจึงต้องเรียนรู้เรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน

ก. เพื่อนำไปปลูกผักกินเองที่บ้าน
ข. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสอบเรียนต่อ
ค. เพื่อให้รู้ถึงเทคโนโลยีทางเลือกในการทำการเกษตร
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ค

คะแนนที่คุณทำได้= คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
เฉลยคำตอบ :

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
Tel. 043-274154-5 Fax. 043-274046