บทเรียนออนไลน์
 -  รอก
 -  คาน
 -  ลิ่ม
 - พื้นเอียง
 - ล้อ เพลา
แบบทดสอบหลังเรียน    เรื่อง  เครื่องผ่อนแรง

1. การใช้เสียมงัดดิน เป็นการใช้หลักการของเครื่องผ่อนแรงชนิดใด

ก. ลิ่ม
ข. คาน
ค. พื้นเอียง
ง. สกรู

2. คานในข้อใดออกแรงน้อยที่สุด ถ้าแรงพยายามและแรงต้านทานมีน้ำหนักเท่ากัน

ก. แรงพยายามอยู่ระหว่างจุดหมุนและแรงต้านทาน
ข. แรงพยายามอยู่ใกล้จุดหมุนมาก ๆ
ค. แรงพยายามอยู่ห่างจากจุดหมุนมาก ๆ
ง. ทุกตำแหน่งผ่อนแรงได้เท่ากัน

3.ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบที่สำคัญในการทำงานของคาน

ก .แรงผลัก
ข. แรงความพยายาม
ค. จุดหมุนหรือจุดฟัลครัม
ง. แรงความต้านทาน

4. การดึงสมอเรือเดินทะเลขึ้นจากน้ำ ใช้หลักการของเครื่องผ่อนแรงใด

ก. พื้นเอียง
ข. ล้อและเพลา
ค. สกรู
ง. รอก

5. เครื่องกลในข้อใดช่วยผ่อนแรงได้น้อยที่สุด

ก. พื้นเอียง
ข. รอกเดี่ยวเคลื่อนที่
ค. รอกเดี่ยวตายตัว
ง. สกรู

6. รอกในข้อใดมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน

ก. รอกที่มีขนาดเล็ก
ข. รอกที่มีขนาดใหญ่
ค. รอกลื่นและคล่อง
ง. รอกที่คล้องด้วยเชือกยาว

7. รอกเป็นเครื่องกลที่ช่วยอำนวยความสะดวก  หรือช่วยผ่อนแรงในการทำงาน แบ่งเป็นกี่ประเภท

ก . 6  ประเภท
ข. 5  ประเภท
ค. 4  ประเภท
ง. 3  ประเภท

8. ข้อใดคือลักษณะของลิ่มที่ดี

ก. เป็นวัตถุแข็ง์
ข. ปลายด้านหนึ่งลักษณะแบนหรือแหลม
ค. ด้านหนึ่งเรียบ
ง. ถูกทุกข้อ

9. ลิ่มชนิดใดเหมาะสำหรับรับแรงดึงหรือแรงกด

ก. ลิ่มขนาน
ข. ลิ่มเลื่อน
ค. ลิ่มอัด
ง. ลิ่มขวา

10. ลิ่มมีหัวใช้ในกรณีใด

ก. ผิวลิ่มทั้งบนและล่างขนานกัน
ข. ล้อและเพลาสามารถใส่ลิ่มได้เพียงด้านเดียว
ค. ผิวของเพลาต่างระดับ
ง. สอดเข้าไประหว่างร่องของเพลา

คะแนนที่คุณทำได้= คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
เฉลยคำตอบ :

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
Tel. 043-274154-5 Fax. 043-274046