บทเรียนออนไลน์
 -  สิ่งมีชีวิตแหล่งน้ำจืด 
 -  ความหมายของสัตว์น้ำ
 -  ประเภทของปลา
 - เทคโนโลยีจับสัตว์น้ำ
 - เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์
แบบทดสอบหลังเรียน    เรื่อง  ชีวิตสัตว์น้ำจืด

1.สัตว์น้ำหมายถึงสัตว์จำพวกใด

ก.สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก
ข. สัตว์ที่อาศัยอยู่น้ำ
ค. สัตว์ที่อาศัยอยู่บนอากาศ
ง. สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดิน

2. สัตว์น้ำที่หายใจด้วยปอดหมายถึงสัตว์ในข้อใด

ก. ปลาดุก  ปลาดาว
ข. ปลาฉลาม ปลากระเบน
ค. ปลาตะเพียน ปลาทอง
ง. วาฬ โลมา

3.ปลากระดูกอ่อนหมายถึงปลาประเภทใดี้

ก. วาฬ
ข. ปลาฉลาม
ค.โลมา
ง. ปลากระเบน

4.ปลาชนิดใดที่สมารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ และอาจทำให้มนุษย์เสียชีวิตได้

ก. ปลาไหลไฟฟ้า
ข. ปลาฉลาม
ค. ปลาไหลมอลเล่ย์
ง. ถูก ก และ ข

5. การนำเอาสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาปรับปรุง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้น การขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์ เราเรียกว่าอะไร

ก. การผสมเทียม
ข. พันธุวิศวกรรม
ค. เทคโนโลยีชีวภาพ
ง. ถูกทุกข้อ

6.ปลาน้ำจืดที่มีลำตัวแบน รูปร่างคล้ายใบไม้ และเหมือนกับปลากระดี่หม้อ แต่ไม่มีจุดดำบนลำตัว มีแถบสีดำพาดขวางลำตัวเป็นริ้ว ๆ หลายแถบ  เรียนกว่าปลาชนิดใด

ก.ปลาสลิด (ปลาใบไม้)
ข. ปลาตะเพียน
ค. ปลานิล
ง. ปลากระโห้

7. ปลาน้ำจืดที่ไม่มีเกล็ดที่มีขนาดใหญ่ ลำตัวมีความยาวเกือบ 3 เมตร และมีน้ำหนักมากกว่า 250 กิโลกรัม ลำตัวมีลักษณะยาวและแบนด้านข้าง ส่วนหัวค่อนข้างใหญ่ ตามีขนาดเล็กไม่มีฟัน มีหนวดสั้นๆ คือปลาชนิดใด

ก . ปลาดุกยัก
ข. ปลาไหลไฟฟ้า
ค. ปลาบึก
ง. ปลากระเบน

8. อุปกรณ์ชนิดนี้เรียกว่าอะไร

ก.ไช
ข. สุ่ม
ค. ลอบ
ง. อีจู้

9. พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) หมายถึงอะไร

ก. นำยีนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปถ่ายฝากให้กับสิ่งมีชีวิตอื่น
ข. ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างไปจากพันธุ์ที่มีในธรรมชาติ
ค. แต่งยีนในพืชและสัตว์ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
ง. ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดกล่าวถึงการอนุรักษ์สัตว์น้ำได้ถูกต้อง

ก. การไม่จับสัตว์ในฤดูวางไข่
ข. แพร่พันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ
ค. ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย
ง. ถูกทุกข้อ

คะแนนที่คุณทำได้= คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
เฉลยคำตอบ :

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
Tel. 043-274154-5 Fax. 043-274046