บทเรียนออนไลน์
 -  ความหมายของวิทยาศาสตร์
 -  วิธีการทางวิทยาศาสตร์
 -  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 - เจตคติทางวิทยาศาสตร์
 - ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์
 -การใช้วัสดุและอุปกรณ ์ตามความเหมาะสม
แบบทดสอบก่อนเรียน    เรื่อง   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. วิทยาศาสตร์  หมายถึงอะไร

ก. ความรู้ที่แสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องเป็นความจริง
ข.ความรู้ที่ได้จากการสังเกตและค้นคว้าจนได้เป็นหลักฐานและเหตุผล
ค. ความรู้ที่ได้จากการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
และหมวดหมู่
ง. ถูกทุกข้อ

2. การสังเกตของนักวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดสิ่งใดเป็นอันดับแรก

ก. สมมติฐาน
ข. ทฤษฎี
ค. ปัญหา
ง. กฎ

3. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาอย่างไร

ก. การสังเกต
ข. การตั้งปัญหาและการตั้งสมมติฐาน
ค. การทดลองและสรุปผลี้
ง. ถูกทุกข้อ

4. ในการออกแบบการทดลองจะต้องยึดอะไรเป็นหลัก

ก. ข้อเท็จจริง
ข. สมมติฐาน
ค.ปัญหา
ง. ข้อมูล

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งสมมติฐาน

ก. การคาดคะเนคำตอบของปัญหาอย่างมีเหตุผล
ข. ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสังเกตหรือทดลอง
ค. สิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติหรือหลักปฏิบัติ
ง. สิ่งที่ได้รับการยอมรับว่าถูกต้องอย่างมีเหตุผล

6. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง

ก. การตั้งสมมติฐาน  การตั้งปัญหา  การทดลอง  และสรุปผล
ข. การสังเกต การตั้งปัญหา  การทดลอง  การตั้งสมมติฐาน  การตรวจสอบสมมติฐาน  และการสรุปผล
ค. การสังเกต  การตั้งปัญหา  การตั้งสมมติฐาน  การทดลอง  และการสรุปผล
ง. การตั้งสมมติฐาน  การสังเกต  การตั้งปัญหา  การทดลอง  และการสรุปผล์

7. “ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ”  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ข. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ค. เจตคติทางวิทยาศาสตร์
ง. ถูกทุกข้อ

8. การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีต้องมีทักษะด้านใดเป็นอันดับแรก

ก. ทักษะการสังเกต
ข. ทักษะการตั้งสมมติฐาน
ค. ทักษะการจำแนก
ง. ถูกทุกข้อ

9. “ สิ่งที่มนุษย์เรียกว่าเป็นความจริง แต่การบันทึกอาจคาดเคลื่อนได้ ”  มีความหมายตรงกับข้อใด

ก. ข้อมูล
ข. ข้อเท็จจริง
ค. หลักการ
ง. ทฤษฎี

10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. วิทยาศาสตร์ช่วยให้รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
ข. วิทยาศาสตร์ช่วยแนะแนวอาชีพและก่อให้เกิดอาชีพหลายสาขา
ค. วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดความเจริญทางด้านร่างกายและจิตใจ
ง. ถูกทุกข้อ

คะแนนที่คุณทำได้= คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
เฉลยคำตอบ :

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
Tel. 043-274154-5 Fax. 043-274046