บทเรียนออนไลน์
 -  ความหมายของเกษตรธรรมชาติ
 -  หลักเกษตรธรรมชาติ
 -  ความหมายของดิน
 -  ความสำคัญของดิน
 -  องค์ประกอบของดิน
 -  ดินที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก
 -  หน้าที่และความสำคัญของดินที่มีต่อ
    การเจริญเติบโตของพืช
 -  ธาตุอาหารในดิน
 -  สาเหตุที่ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
 -  การอนุรักษ์และพัฒนาดิน
 -  การปรับปรุงดินโดยใช้หลัก
    เกษตรธรรมชาติ
 -  เกษตรธรรมชาติมีแนวทางและข้อดี

 -  การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธี
    เกษตรธรรมชาติ

 -  การป้องกันและกำจัดวัชพืช
 -  การป้องกันและกำจัดโรคและแมลง
    ศัตรูพืช
แบบทดสอบก่อนเรียน    เรื่อง   เกษตรธรรมชาต

1. เกษตรธรรมชาติ หมายถึงอะไร

ก. การเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด
ข. การเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยคอก
ค. การเกษตรที่เป็นการทำลายทรัพยากร
ง. การเกษตรที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง

2. นิยามคำว่า “ดินมีชีวิต” มีความหมายตรงกับข้อใด

ก. ดินมีการหายใจ
ข. ดินมีการกินอาหาร
ค. ในดินมีสิ่งมีชีวิต
ง. ดินมีการเคลื่อนที่

3. พืชสามารถเจริญเติบโตในระดับ pH เท่าใด

ก. 1 – 3
ข. 3 – 8
ค. 9 - 12
ง. 12 – 14

4. ข้อใดไม่ใช้การบำรุงดินด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ

ก. ใช้รถไถพรวน
ข. ปลูกพืชหมุนเวียน
ค. การคลุมดิน
ง. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวะภาพ

5. ข้อใดเป็นวิธีการปรับปรุงดินเหนียวให้มีโครงสร้างดีขึ้น

ก. ใส่ปูนขาว
ข. ใส่ปุ๋ยยูเรีย
ค. ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
ง. ใส่อินทรียวัตถุ

6. ข้อใดไม่ควรนำมาเป็นวัสดุในการทำปุ๋ยหมัก

ก. เศษหญ้า
ข. ฟางแห้ง
ค. พลาสติก
ง. มูลสัตว์

7. พืชต้องการก๊าซอะไรในการหายใจ

ก. คาร์บอนไดออกไซน์
ข. ออกซิเจน
ค. ไนโตรเจน
ง. พืชไม่หายใจ

8. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการคลุมดิน

ก. ช่วยกำจัดวัชพืชได้
ข. ป้องกันการชะล้างของหน้าดิน
ค. รักษาความชุ่มชื้นของดิน
ง. ทำให้ดินนุ่ม ง่ายต่อการเติบโตของพืช

9. ข้อใด ไม่ใช่ การป้องกันและกำจัดแมลงโดยวิธีกล

ก. ใช้กับดักแมลง
ข. ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
ค. ใช้มือหยิบออก
ง. ใช้มุ้งตาข่ายป้องกัน

10. ไส้เดือนให้ประโยชน์อะไรแก่ดิน

ก. ทำให้ดินร่วนซุย
ข. ทำให้ดินที่เป็นเบส ให้เป็นกรด
ค. ทำให้ดินยึดติดกันแน่นยิ่งขึ้น
ง. ทำให้ดินเหนียวกลายเป็นดินทราย

คะแนนที่คุณทำได้= คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
เฉลยคำตอบ :

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
Tel. 043-274154-5 Fax. 043-274046