คุณพอใจกับบริการเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มากน้อยเพียงใด ?

พอใจมากที่สุด 49.3 %
พอใจมาก 15.38 %
พอใจปานกลาง 6.81 %
พอใจน้อย 9.74 %
ควรปรับปรุง 18.78 %


จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 852 คน