บทเรียนออนไลน์
 -  ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
 -  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
 -  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน
 - การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม
แบบทดสอบก่อนเรียน    เรื่อง   ไฟฟ้าเบื้องต้น

1. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ในการต่อเซลล์ไฟฟ้าอย่างง่าย

ก. หลอดไฟ สายไฟเซลล์ไฟฟ้า สวิตช์
ข. หลอดไฟ มอเตอร์ ออดไฟฟ้า
ค. สายไฟ สวิตช์
ง. เซลล์ไฟฟ้า แบตเตอรี่มอเตอร์เซลล์ไฟฟ้า

2. อุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานได้เมื่อวงจรไฟฟ้ามีลักษณะเป็นอย่างไร

ก. วงจรลัด
ข. วงจรสั้น
ค. วงจรปิด
ง. วงจรเปิด

3. ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเป็นอย่างไร

ก. ออกจากขั้ว -ไปยังขั้ว +
ข. ออกจากขั้ว + ไปยังขั้ว –
ค. ออกจากขั้ว + และขั้ว – สลับกัน
ง. ไหลไปในทิศทางเดียวกัน

4. ของเล่นในข้อใดไม่มีส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า

ก.รถบังคับวิทยุ
ข. ปืนที่ยิงแล้วมีแสง
ค. หุ่นยนต์ที่เดิน
ง. ตุ๊กตาล้มลุกได้

5.ต้องใช้วัตถุใดเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าจึงจะทำให้หลอดไฟสว่าง

ก. คลิป
ข. หนังยาง
ค. ดินสอ
ง. เชือก

6. วัตถุใดนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด

ก. เหล็ก
ข. เงิน
ค. ทองแดง
ง. อลูมิเนียม์

7. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรพาดสายไฟบนรั้วสังกะสี

ก. จะทำให้รั้วชำรุด์
ข. จะทำให้รั้วเป็นสนิม
ค. จะทำให้ฉนวนที่หุ้มฉีกขาด
ง. จะทำให้กระแสไฟฟ้าลดลง์

8. มีชื่อเรียกว่าอะไร

ก. บัลลาสต์
ข. สวิตช์
ค. หลอดไฟ
ง. สตาร์ทเตอร์

9. มีชื่อเรียกว่าอะไร

ก. บัลลาสต์
ข. สวิตช์
ค. หลอดไฟ
ง. สตาร์ทเตอร์

10. มีชื่อเรียกว่าอะไร

ก. บัลลาสต์
ข. สวิตช์
ค. หลอดไฟ
ง. สตาร์ทเตอร์

คะแนนที่คุณทำได้= คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
เฉลยคำตอบ :

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
Tel. 043-274154-5 Fax. 043-274046