บทเรียนออนไลน์
 -  รอก
 -  คาน
 -  ลิ่ม
 - พื้นเอียง
 - ล้อ เพลา
แบบทดสอบก่อนเรียน    เรื่อง   เครื่องผ่อนแรง

1. การใช้เสียมงัดดิน เป็นการใช้หลักการของเครื่องผ่อนแรงชนิดใด

ก. คาน
ข. ลิ่ม
ค. พื้นเอียง
ง. สกรู

2. คานในข้อใดออกแรงน้อยที่สุด ถ้าแรงพยายามและแรงต้านทานมีน้ำหนักเท่ากัน

ก. แรงพยายามอยู่ห่างจากจุดหมุนมาก ๆ
ข. แรงพยายามอยู่ใกล้จุดหมุนมาก ๆ
ค. แรงพยายามอยู่ระหว่างจุดหมุนและแรงต้านทาน
ง. ทุกตำแหน่งผ่อนแรงได้เท่ากัน

3. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบที่สำคัญในการทำงานของคาน

ก. แรงความต้านทาน
ข. แรงความพยายาม
ค. จุดหมุนหรือจุดฟัลครัม
ง. แรงผลัก

4. การดึงสมอเรือเดินทะเลขึ้นจากน้ำ ใช้หลักการของเครื่องผ่อนแรงใด

ก. พื้นเอียง
ข. สกรู
ค. ล้อและเพลา
ง. รอก

5.เครื่องกลในข้อใดช่วยผ่อนแรงได้น้อยที่สุด

ก. พื้นเอียง
ข. รอกเดี่ยวเคลื่อนที่
ค. รอกเดี่ยวตายตัว
ง. สกรู

6. รอกในข้อใดมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน

ก. รอกที่มีขนาดเล็ก
ข. รอกลื่นและคล่อง
ค. รอกที่มีขนาดใหญ่
ง. สรอกที่คล้องด้วยเชือกยาว

7. รอกเป็นเครื่องกลที่ช่วยอำนวยความสะดวก  หรือช่วยผ่อนแรงในการทำงาน แบ่งเป็นกี่ประเภท

ก. 3  ประเภท
ข. 4  ประเภท
ค. 5  ประเภท
ง. 6  ประเภท

8. ข้อใดคือลักษณะของลิ่มที่ดี

ก. เป็นวัตถุแข็ง
ข. ปลายด้านหนึ่งลักษณะแบนหรือแหลม
ค. ด้านหนึ่งเรียบ์
ง. ถูกทุกข้อา

9. ลิ่มชนิดใดเหมาะสำหรับรับแรงดึงหรือแรงกด

ก. ลิ่มขนาน
ข. ลิ่มเลื่อน
ค. ลิ่มขวา
ง. ลิ่มอัด

10. ลิ่มมีหัวใช้ในกรณีใด

ก. ล้อและเพลาสามารถใส่ลิ่มได้เพียงด้านเดียว
ข. ผิวลิ่มทั้งบนและล่างขนานกัน
ค. ผิวของเพลาต่างระดับ
ง. สอดเข้าไประหว่างร่องของเพลา

คะแนนที่คุณทำได้= คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
เฉลยคำตอบ :

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
Tel. 043-274154-5 Fax. 043-274046